Bereikbaarheid stad verbeteren met bus of tram?

In de vorm van een brief aan Provinciale Staten van Groningen:

Prov. Staten Groningen inzake bereikbaarheids probleem stad Groningen
Merkwaardig dat u nu voor busvarianten kiest om bovengenoemd probleem aan te pakken!
Nog geen jaar geleden was u nog overtuigd aanhanger van het regiotram plan, helaas afgeblazen door de Gemeente Groningen.
In dit plan, eerder het project Kolibri, wat in totaal al zo’n 20 jaar loopt, zijn diverse busvarianten onderzocht. Steeds bleek dat deze duurder uitpakten dan de voorgestelde tramlijnen.
Deze gedegen voorbereiding was al zo’n 20 jaar aan de gang toen het dus een jaar geleden werd stopgezet en nog erger later werd weggezet als “tunnelvisie” na een externe evaluatie ( commissie Remkes).
Heel vreemd dat nu in korte tijd en min of meer uit de losse pols deze busplannen worden gepresenteerd als “het middel” om de stad Groningen bereikbaar te maken (wethouder Joost van Keulen van Groningen)
De tram is helemaal van het toneel verdwenen, mag zelfs niet genoemd worden.
Mijn mening is dat dit niet zal werken! Ook niet met meer (grotere) bussen. De meeste zijn nu al leeg of slecht bezet en enkele lijnen ( 4 en 5) worden met opheffing bedreigd.
Bij meerdere tramprojecten in Duitsland, Frankrijk en Belgie is gebleken dat een tram naar de binnenstad in staat is om nieuwe passagiers aan te trekken! (Percentages van 30% of meer toename zijn geen uitzondering).

Het is dan ook heel jammer dat de diverse Groningse Bestuurders het niet hebben aangedurfd om het tramproject door te zetten, maar te zwichten voor de negatieve kritiek van enkele ondernemers, ondermeer uit de Oosterstraat, die vooral handelden uit kortzichtig eigen belang: overlast bij de bouw van de trambaan.

Zie ook onderstaande geraadpleegde literatuur:

Vergelijkingen tram versus bus
Enkele meningen, uit Belgie en Groningen.
Er kan niet eenduidig gesteld worden vanaf wanneer het gebruik van trams efficiënter is dan bussen. Dit dient geval per geval geëvalueerd op basis van vervoerscapaciteit, levensduur, milieu-impact, inpasbaarheid in omgeving, investerings- en gebruikskosten. Een tram is wel meer geschikt om grote reizigersstromen te vervoeren in en naar stedelijke omgevingen”. Dat stelt Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Karin Brouwers (CD&V).
De trams hebben gemiddeld een langere levens- en gebruiksduur dan bussen (30 a 36 jaar versus 14 a 18 jaar), een grotere maximale capaciteit (250 a 350 reizigers versus 100 a 150 naargelang de lengte) en een lager energieverbruik (ratio energie per reiziger van 40 versus 80 a 100). De ratio investeringskost per voertuig en per reiziger bedraagt voor een tram echter 170 terwijl dat voor bussen 100 is.
Voordelen van een tram in een stedelijke omgeving zijn de grotere vervoerscapaciteit, de beperkte lokale milieu-impact en het constante ruimtegebruik. “Bij een frequentie van 6 minuten kunnen tussen 1.500 en 2000 mensen worden vervoerd per tramlijn per richting. Voor dezelfde vervoerscapaciteit per bus dienen de bussen om de 3 minuten te rijden. Er zijn dus tweemaal zoveel voertuigen en chauffeurs nodig om dit met bussen te realiseren”, aldus Crevits.

Auteur: Luc Vanheerentals, Freelancejournalist (Belgie)

Redenen voor een tram
De eerste vraag die vaak gesteld wordt, is waarom er überhaupt een tramplan is in Groningen. Die is er, omdat het met de bereikbaarheid van de Stad met het openbaar vervoer matig is gesteld. Het huidige openbaar-vervoersysteem, het busnet dus, begint aan de top van zijn capaciteit te raken en kan straks niet meer verder worden uitgebreid zonder in verkeersopstoppingen terecht te komen. Daarentegen blijft het aantal mensen dat naar Groningen komt, gewoon doorgroeien. De vraag gaat dus het aanbod binnenkort overstijgen – en doet dat soms nu al. Denk aan de studenten op het stationsplein die opeengepakt als vee in bussen moeten reizen. Daarom is de gemeente aan alternatieven gaan denken. Verschillende vervoerssystemen hebben hierbij de revue gepasseerd en uiteindelijk is de tram als beste alternatief uit de bus gekomen.
Wij zijn het natuurlijk volkomen met die keus eens. Een tram zal Groningen veel opleveren. De grootste winst zit in de betere bereikbaarheid van de stad, maar er zijn meer redenen om de tram te verwelkomen. De belangrijkste hebben wij hieronder beschreven. Wie die redenen heeft gelezen kan maar 1 conclusie trekken; de tram is een enorme aanwinst voor Groningen!
• Trams verbeteren de bereikbaarheid van de binnenstad
• Trams zorgen voor een economische impuls voor heel Groningen
• Tramlijnen leiden tot een nieuwe ruimtelijke inrichting en maken de Stad aantrekkelijker
• Trams leiden tot betere verkeersveiligheid
• Trams zijn comfortabel
• Trams zijn milieuvriendelijk
• De tram versterkt het imago van moderne, duurzame stad
• De aanleg van de trambaan biedt werkgelegenheid

• Bron: website Groningertram.com
• ========================================================
Nog enkele andere zaken die indirect met tram / bus te maken hebben.
De verbetering van de spoorlijn naar Bremen (Duitsland) waarvoor 85 miljoen Euro is gereserveerd.
Hierbij ziet u Groningen als halteplaats aan een grote internationale spoor verbinding tussen Noord Duitsland en Amsterdam met daar aansluiting op HSL Zuid richting Parijs en Londen. In feite komt hier de Zuiderzeelijn opnieuw in beeld , nu echter als intercity of intercity plus. De bedoeling is natuurlijk dat er dan ook meer passagiers in Groningen uitstappen. Een goed openbaar vervoer systeem is dan evident! Een tramverbinding bijvoorbeeld naar de inmiddels auto en busvrije binnenstad.
Tenslotte nog over de spoorlijn Groningen-Heerenveen! Deze is ook afgevoerd van de planning! Vreemd, want deze is onderdeel van de voorgestelde internationale verbinding.
Vriendelijke groet MPW uit Eelde oktober 2013 =====================

==========================================================

De regiotram in Groningen lijkt te sneuvelen

De regiotram, nu al het requiem?

Rond 1997 stelde de gemeente Groningen vast dat het bereikbaarheids- probleem in de komende jaren steeds groter zou worden.
Als oplossing kwam men uiteindelijk uit bij een systeem van Regiotrams.
Na de aanleg milieuvriendelijker en goedkoper in exploitatie dan verdere uitbreiding van het bussennet.

Sinds die tijd is het speciaal ingestelde project bureau bezig de tramlijnen voor te bereiden via voorlichtingsavonden, een speciale website waar alles is te volgen etc.
Met reacties van het publiek wordt rekening gehouden: Zo is het vastgestelde traject van de eerste twee lijnen al een aantal keren aangepast (bv speciaal spoor in de Oosterstraat) naar aanleiding van deze reacties.

Om dan te zeggen dat de tram door de strot is geduwd zoals de tegenstanders zeggen, lijkt me dan ook zwaar overdreven.

In oktober 2012 meldt het onderzoeksbureau van TOM TOM (het navigatiesysteem) dat de filedruk in de stad Groningen!! het hoogst is, hoger dan steden in de randstad.
Ik zou zeggen, na 15 jaar voorbereiding, reden genoeg om snel met de aanleg van die tram te beginnen!

Maar helaas, nu het tijd is om die beslissing te nemen, faalt de politiek. Partijen die altijd voor waren durven het niet aan en stemmen tegen.
Gevolg: De hele gemeentepolitiek van Groningen stort in. 

Volgens mij gaat het er niet om of die tram al dan niet wenselijk is, maar wordt hij door Groningse politici misbruikt om oude rekeningen te vereffenen.
Een “mooi”voorbeeld hiervan is de slechte verhouding tussen PvdA en SP!!

Want eigenlijk is men het er wel over eens: Het regiotram systeem is de beste manier om het bereikbaarheidsprobleem van stad en regio aan te pakken.

Des te triester dat het nu toch niet doorgaat! Want als de echte wil er was geweest was het WEL doorgegaan en was er ook een oplossing voor de financiën gekomen, tenslotte was de regiotram nog steeds binnen het daarvoor gestelde budget.
Zie ook het stuk van Hans Berens op Gezinsbode.nl: http://www.gezinsbode.nl/commentaar-pyrrusoverwinning-voor-coalition-of-the-unwilling/ 

Dit requiem van de regiotram doet me denken aan een ander tram requiem; weliswaar in een heel andere tijd, namelijk dat van de “Blauwe Tram”van Zandvoort via Haarlem naar Amsterdam Centrum (Spuistraat).Dit was ook een echte regiotram en zeer geliefd bij de plaatselijke bevolking! Maar zoals gezegd in een andere tijd, van ongeveer 1900 tot 31 augustus 1957.
Op die laatste dag werd een heus requiem opgevoerd door de bevolking, zo jammer vond men het dat die tram verdween!
De annalen vermelden o.a. het volgende:

Tot ieders spijt werd de lijn op 31 augustus 1957 opgeheven. Dit ging niet zonder slag of stoot, de laatste rit werd onder grote publieke belangstelling gemaakt. Iedereen zong mee met het speciaal geschreven lied “Requiem voor de Blauwe” bij de laatste keer dat de tram vanuit de Tempeliersstraat in Haarlem naar Amsterdam vertrok.”

De “les voor Groningen”van dit verhaal is dat je de bevolking wel “mee” krijgt, als het een goed doordacht systeem is. En inderdaad er is een periode van overlast tijdens de aanleg. En je moet je al helemaal niet van de wijs laten brengen door die individuele “tramhaters”zoals die man met zijn website “TramNoWay”en bijbehorende posters, maar ook anderen. Zij hebben geen echte “tegen argumenten”maar alleen een hekel aan overlast voor eigen deur.

Overigens de “Blauwe tram” spreekt nog steeds tot de verbeelding gezien de vele artikelen, video’s etc. die op internet zijn te vinden.
De toenmalige bestuurders getuigden ook niet over veel visie te beschikken door te denken dat de bus dit allemaal over kon nemen! Het verkeer werd immers steeds drukker en die bussen moesten zich daar doorheen wurmen en hadden geen “vrije baan zoals de tram!

In Groningen lijkt zich deze geschiedenis te herhalen! Met dien verstande dat de tram hier helemaal geen kans krijgt, behalve dan die “virtuele tramrit op internet.

CDA / VVD Gedoogkabinet mag wel een toontje lager zingen!

Anderhalf jaar hebben het CDA met de VVD en de PVV als gedoogpartner
in het kabinet Rutte allerlei maatregelen uitgevoerd die vooral door de PVV werden verlangd.

Zoals:
* Persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorg afschaffen, waardoor diverse gehandicapten in de problemen kwamen.
* Verdere beperking ontwikkelingshulp ( voorstel in Catshuisoverleg )
* Hypotheekrente aftrek niet aanpakken, maar wel huurverhoging!
* Immigratiepolitiek, waarin staat dat de instroom van niet-westerse allochtonen met 50 procent moet dalen.
* Terugkomen op besluit onder water zetten Hedwiger Polder.
* Verder gaan met Kernenergie.
*BTW verhoging kaartjes theater en muziek uitvoeringen (van 6 naar 19%).
* Verdere bezuinigingen met betrekking tot de natuur.
* Meer asfalt en minder openbaar vervoer.

In het zogenaamde Catshuisoverleg hebben de drie partijen samen bijna 7 weken onderhandeld om het overheidstekort verder terug te brengen tot maximaal 3%. Volgens de VVD en het CDA was men er uit en moesten slechts wat formaliteiten worden geregeld.

Toen trok Wilders (onverwachts?) de stekker er uit!! En stonden VVD en CDA met lege handen!

2 dagen later bleken 3 partijen (D66, Groen Links en ChristenUnie) bereid het stokje over te nemen van de PVV, in ruil
voor enkele punten uit de programma’s van die partijen. ( meer vergroening, wel afschaffen hypotheekrente aftrek etc.)
Zo was er alsnog een meerderheid ( 77 zetels ) voor dit besluit en heet het nu het “Wandelgangen akkoord”.
En men is blij dat het nog op tijd is om aan de Europese eis te voldoen ( voor 30 april 2012 melden)

Opvallend is de houding van het CDA: Veel van de bovengenoemde punten die anderhalf jaar met verve werden verdedigd door de diverse bewindslieden zijn plotsklaps niet belangrijk meer en laat men als een blok vallen.

Dat is toch een laffe houding! In plaats van erzelf bijtijds uit te stappen, klapt het slechts omdat Wilders (PVV) er mee stopt!!!!!!!!!!

Je zou dus zeggen dat VVD en CDA zich wel eens wat nederiger mogen opstellen, na deze miskleun en toch nog een tijdig akkoord door de “hulp” van een drietal oppositie partijen.

Maar nee men richt zijn pijlen nu op de PvdA, die buiten het akkoord zijn gebleven en waarbij hun leider (Samsom) dit probeerde te verklaren, maar dit nogal onhandig deed.
Vol venijn werd dit Samsom duidelijk gemaakt door onder andere fractievoorzitter Buma (CDA) maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd.

Op deze manier konden CDA en VVD mooi de aandacht afleiden van hun eigen falen en ook nog wat virtuele zeteltjes winnen in de opiniepeilingen…

Zoals gezegd, een laffe houding! Ik hoop dan ook dat de kiezer deze verdraaiing van de werkelijkheid doorziet!
Want 7 weken aan een “dood paard trekken!” (Wilders had helemaal geen zin om aan Europese eisen te voldoen!) is wel erg lang.
CDA / VVD hadden niet het lef om na een week of twee zelf te kappen!
Hadden ze dit wel gedaan, was er veel meer tijd geweest om met andere partijen een bezuinigingsplan te maken met voldoende steun in de Kamer.

     ========================================

Geschiedenis van de DABO

DABO – NV Drentsche Autobusonderneming, Meppel.

Vanaf 1933 reden de bussen van de DABO af en aan door het Drentse land. In het begin de lijn Meppel-Hoogeveen, zowel via Zuidwolde als via Ruinen. Met de overname van de NTM-tramlijn Meppel-Hijkersmilde werd de lijndienst uitgebreid met het traject Meppel-Assen (langs de Drentsche Hoofdvaart.)

In de loop der jaren werd het vervoergebied gevormd door de provincie Drenthe ten westen van de spoorlijn Assen-Hoogeveen met doorverbindingen naar Steenwijk en, in samenwerking met EDS, het trajekt Assen-Groningen. De personele unie DABO-EDS van 1955 leidde tot de fusie, per 6 juni 1963, in DVM.

DVM – N.V. Drentse Vervoer Maatschappij
In 1963 ontstaan uit een fusie van DABO en EDS, in 1984 werd de wijkdienst van Zantinge geïntegreerd, in 1986 werd de busonderneming Harmanni overgenomen. In 1991 leidde dit tot de fusie DVM/NWH.

DVM/NWH – N.V. DVM/Noordwesthoek
Ontstaan in 1991 door fusie van DVM en NWH. In 1996 gefuseerd tot VEONN.

VEONN – VEONN
In 1996 ontstaan door fusie van DVM/NWH en FRAM.
In 1999 gefuseerd tot Arriva.

DABO
In 2005 is de naam DABO opnieuw in gebruik genomen door Hans Stuve uit Wapse. Hij vond het leuk om de typische Drentse DABO een nieuw leven in te blazen.Voor dagtochten, groepsvervoer, een familiedag, een uitstapje met uw collega’s, promotionele activiteiten en excursies kunt u bij ons terecht. De DABO is derhalve een busonderneming voor besloten busvervoer.